Hoạt động
Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của Trường THPT Quảng Khê là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học  và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Bản quyền © Trường THPT Quảng Khê